Устав на Българската православна църковна община “Св. Иоан Рилски” в гр. Лисабон

 

Приет на общо енорийско учредително събрание на 25 декември 2001 г., одбрен от Епархийския съвет на Западно и Средноевропейската епархия на 14 януари 2002 г., изменен и допълнен на общо енорийско събрание от 30 април 2006 год., одобрен от Негово Високопреосвещенство Западно и Средноевропейски Митрополит Симеон на 14 май 2006 г.

 

 

 

Глава I

 

Член 1

1.Учредяване

 

- Негово Превъзходителство извънредният и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, г-н Альоша Неделчев;

- Ставрофорен свещеноиконом Спас Михайлов;

- Цялото събрание, което наброяваше по списък 44 души.

 

2.Дейност

 

Дейността на Българската православна църковна община /БПЦО/ “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, се развива на основата на стриктното придържане към правилата и каноните на Българската православна църква, нейния дух и традиции, като неразделна част от Западно и Средноевропейската епархия.

 

3.Състав

 

БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, се състои от християни и християнски семейства, обединени около енорията, под духовното ръководство на православен свещеник.

 1. Свещенослужителите са избрани и утвърдени по установения от уставите на Българската православна църква и Западно и Средноевропейската епархия каноничен ред;
 2. В своята дейност енорийският свещеник се подпомага от църковно настоятелство.

 

4.Название

 

Българската православна църковна община в град Лисабон приема името на свети Иоан Рилски като покровител на православния български народ.

 

 

 

 

5.Юридически статут

 

БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, има статут на юридическо лице с идеална цел по законодателството на Португалската република.

 

6.Седалище

 

БПЦО “Св. Иоан Рилски” е със седалище столицата на Португалската република, гр. Лисабон, Руа ду Сакраменто а Лапа, 33

 

Член II

Цели

 

БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, има за цел да работи с православните българи, живеещи в Португалия. В рамките на своята дейност да проповядва православната вяра, да поддържа християнски дух и добродетели, и чрез православната култура да обединява своите членове. В своята социална дейност общината може да включва и хора от други вероизповедания без да се накърнява правото им на религиозна свобода.

 

Член III

Предмет

 

БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, има за предмет на дейност следното:

 1. Да допринася за стриктното придържане и спазване на православната вяра;
 2. Да придобива, наема, управлява движимото и недвижимо имущество, или да приема дарения от местни граждани и организации за духовния възход на църковната община;
 3. Да организира по законен път институции за морална или материална подкрепа за нуждаещите се, които изповядват същата религия или свои сънародници;
 4. Да издава документи или удостоверения, определящи отношенията по въпроси, свързани с вярата.

 

ГЛАВА II

 

Устройство и уредба на БПЦО “Св. Иоан Рилски” гр. Лисабон

 

Член IV

Църковна община

 

 1. БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон,  е част от Българската православна църква и принадлежи към Западно и Средноевропейската епархия.
 2. БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, е на пряко подчинение на епархийския архиерей в тази епархия и на ръководения от него Епархийски съвет.

Член V

Църковно настоятелство

 

 1. Църковното настоятелство е пълномощен орган на общото енорийско събрание;
 2. Църковното настоятелство се избира от общото енорийско събрание измежду добрите и активни християни в състав от 4 до 6  лица;
 3. Мандатът на Църковното настоятелство е 4 – годишен. Ако през този период някой член на настоятелството почине, пресели се другаде или бъде отчислен, неговото място се заема до изтичането на четиригодишния мандат от онзи кандидат при изборите, който е получил най-много гласове след избраните;
 4. За член на Църковното настоятелство може да бъде избран всеки православен християнин, навършил 23 години, нелишен от граждански или църковни права, член на енорията при храма и познат по своя благочестив и честен живот
 5. Длъжността църковен настоятел е почетна и неплатена;
 6. Председател на Църковното настоятелство по право е енориският свещеник, а при повече свещеници се назначава от митрополита един от тях;
 7. Председателят се подпомага от заместник-председател, избран от общото енорийско събрание измежду членовете на новоизбраното настоятелството;
 8. При отсъствие на председателя той се замества от заместник-председателя.

 

Член VI

Избор на Църковно настоятелство

 

 1. Избирател е всеки член на общото енорийско събрание, вписан в енорийския избирателен списък и имащ църковни избирателни права;
 2. Избирателят трябва да е православен християнин и член на енорията, да е навършил 18 години и да се отличава с добродетелен живот и пристойно поведение в обществото;
 3. Изборът за църковни настоятели се открива в определения от Епархийския съвет ден, след църковен отпуст и привършва до 16 часа. Той се ръководи от избирателно бюро, състоящо се от четирима еноряши, избрани от общото енорийско събрание с явно гласуване. Бюрото се ръководи от председателя на Църковното настоятелство;
 4. След привършване на избора за църковни настоятели, съставя се протокол, който се подписва от членовете на бюрото, подпечатва се с църковния печат и се изпраща заедно с изборните книжа на Епархийския съвет;
 5. Епархийският съвет разглежда изборните документи и ако намери, че са редовни, утвърждава произведените избори;
 6. Оплаквания против редовността на избора могат да се подават до Епархийския съвет в 7 дневен срок от деня, в който е бил проведен.

 

 

 

Член VII

Контролна комисия

 

 1. Едновременно с избирането на Църковното настоятелство се избира Контролна комисия. Съставът на тази комисия е от 3 до 5 члена, имащи качествата на църковни настоятели;
 2. Контролната комисия преглежда сметките на старото църковно настоятелство един месец преди провеждането на изборите;
 3. Преди започването на процедурата по изборите контролната комисия дава отчет пред енорийското събрание за състоянието на сметките и ако всичко е изрядно, събранието освобождава старото църковно настоятелство от финансова отговорност;
 4. Съставя се протокол, който се прибавя към документите от избора и се изпраща за одобрение от Епархийския съвет.

 

Член VIII

Права и задължения на Църковното настоятелство

 

Църковното настоятелство има следните права и задължения:

 1. Управлява имотите, финансовите средства и стопанствата на храма;
 2. Грижи се за храма, неговата поддръжка и увеличаване на средствата му;
 3. Приема дарения и завещания, и придобива по всички допустими от закона правни способи недвижимо и движимо имущество за храма;
 4. Съставя бюджета на храма и го изпраща за утвърждаване от Епархийския съвет;
 5. Следи за редовното изпълнение на църковния бюджет;
 6. Разглежда поне веднъж в три месеца сметките на касиера си. Съставя акт и го изпраща по надлежния ред в Епархийския съвет;
 7. Води опис на църковното имущество;
 8. Грижи се за благалепието на храма и за доброто състояние и осигуряване на църконите имоти;
 9. Грижи се, съблюдавайки църковния монопол, да се набавят свещи, икони и всички потреби за храма и богослужението от църковните /синодални и епархийски/ магазини. Набавянето на икони, съсъди и предмети с художествено значение става с предварителното им одобрение от Църковното настоятелство;
 10. Води изборните списъци на енорияшите;
 11. Дава на Епархийския съвет в края на всяка година писмен отчет за дейността си;
 12. Най-късно 1 месец след овакантяването на енорията при Църквата, обявява в Западно и Средноевропейската митрополия, за вакантна;
 13. Внася от църковните приходи в обща църковна и епархийска каса вноски, предназначени за общоцърковни и епархийски нужди;
 14. Според нуждите избира измежду членовете си или назначава касиер-счетоводител. В негова помощ настоятелството може да назначи и домакин;
 15. Води летописна книга , в която се вписват всички по-важни събития, свързани с живота на храма и енорията, имената на църковните благодетели, както и имената на църковните настоятели, за които Епархийският съвет е намерил, че са се отличили с честно и усърдно служение. Имената, записани в летописната книга, се споменават в църква в неделя Православна;
 16. При нужда и възможност подпомага материално свещенослужителите на общината;
 17. Съвместно с различни организации, местни и български, организира мероприятия – неделни училища, беседи, изложби, концерти и др.
 18. В дейността си Църковното настоятелство се подпомага от православни християнски братства, фондации, сдружения и др.

 

Член IX

Права и задължения на енорийския свещеник

 

Енорийският свещеник има следните права и задължения:

 1. Да отслужва по установения църковен ред редовно и с подобаващо благоговение Света Литургия, ежедневното църковно правило, както и всички други таинства и чинодействия;
 2. Да се грижи за спазване на църковно богослужебен ред, за чистотата и благолепието в храма, за доброто състояние на одеждите, богослужебните книги, за другите църковни принадлежности, както и за поддържането на църковните старини;
 3. Редовно да проповядва и при изгоден случай да поучава еноряшите си в истините на православната вяра и християнската нравственост; при подготовката на своите проповеди и беседи да взема предвид и наболели и актуални проблеми от ежедневието;
 4. Да допуска миряни да изнасят слова и беседи по време на обществено и частно богослужение, мъже и жени, известни със своята подготовка, правомислие, църковност и благонравие;
 5. С помоща на Църковното настоятелство да полага старание за организиране на религиозно-културен живот на общността;
 6. Да се грижи за духовното преуспяване на енорияшите си, редовно да ги посещава и да ги приканва да посещават богослужението, да се изповядват и приобщават със Св. Тайни, да кръщават навреме децата си и да ги възпитават в църковен дух;
 7. Да се грижи членовете на енорията му да изпълняват църковните наредби;
 8. Със съдействието на Църковното настоятелство да насърчава християнското добротворство и милосърдие;
 9. Да държи в изправност енорийската си архива и да не допуска произволни проверки от външни лица, които нямат право на това;
 10. Да изпълнява точно, добросъвестно и усърдно всички свои задължения по служба и сан, определени от църковните правила и настоящия Устав.
 11. Да получава за своята издръжка срещу службата си:

а/ възнаграждения за частни свещенодействия

б/ добавъчно възнаграждение по Бюджета на Църквата.

Член X

Права и задължения на енорияшите на БПЦО “Св. Иоан Рилски” гр. Лисабон

 

 1. Енорияшите имат всички общи църковни права и предвидените в този устав;
 2. Християните – енорияши са призвани: точно, твърдо и неизменно да изповядват православната вяра, да участват редовно в богослуженията, да се изповядват и причастяват редовно със Светите Тайни, да съдействат за благосъстоянието на енорията в религиозно-нравствено и църковно отношение, да участват в религиозния живот на енорията, да се грижат за издръжката на храма и клира, да спазват наредбите на Православната църква;
 3. В рамките на своята дейност да съхраняват православната вяра, да съдействат за издигане доброто име на своята Църква.

 

Член XI

Общи и преходни разпоредби

 

 1. Уставът на Българската православна църковна община “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, е основна вътрешно-църковна и правна норма за нейното управление;
 2. Всички решения и действия на БПЦО “Св. Иоан Рилски”, гр. Лисабон, се ръководят от каноните на Светата вселенска и апостолска Църква от устава на Западно и Средноевропейската епархия и от настоящия устав;
 3. Разпоредбите на настоящия устав имат непосредствено действие върху всички членове на църковната община;
 4. Печатът на църковната община е кръгъл с изображение на свети Иоан Рилски в средата и с надпис “Българска православна църковна община “Св. Иоан Рилски” гр. Лисабон” в периферията. Изработва се в два екземпляра, съответно с надпис на български и португалски език.

 

ГЛАВНА СТРАНИЦА